Astu liikmeks

Miks liituda Eesti NATO Ühinguga?

Eesti NATO Ühing on organisatsioon, mis ühendab omavahel üle 250 liikme, kellest enamik on kaitse- või välispoliitika valdkonnas tegutsevad inimesed. Tegemist on tugeva võrgustikuga, millele lisandub võimalus olla kursis viimaste arengute ja üritustega, mis julgeolekupoliitika valdkonnas toimuvad. Lisaks igakuistele avalikele või pool-avalikele üritustele, mis on mõeldud ühiskonna eri gruppidele orienteeritud teavitus- ja koolitusüritustena, korraldab Ühing ka kinniseid, kutsete alusel moodustatud ümarlaudu ja paneeldiskussioone, millest teavitatakse eelisjärjekorras Ühingu liikmeid.

Samuti hoiame liikmeid kursis teiste organisatsioonide korraldatud üritustest ning kodulehe ja Facebooki vahendusel kajastame aktuaalseid kaitse- ja välispoliitika arenguid Eestis ja välismaal.

Kes võivad liituda?

Ühingu liikmelisusega seotud inimesed jagunevad liikmeteks, toetajaliikmeteks ning auliikmeteks. Ühingu liikmeks võib olla Eesti või mistahes teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, samuti NATO liikmesriigi kodanik. Ühingu toetajaliikmeks võib olla juriidiline isik. Toetajaliikmel on õigus osaleda Ühingu töös hääleõiguseta.

Lisaks liikmetele ja toetajaliikmetele on Ühingul ka auliikmed, kelle kandidatuuri on õigus esitada igal liikmel, juhul kui on olemas auliikme kandidaadi nõusolek. Auliikme kandidaat peab olema isik, kelle tegevus on olnud tähelepanuväärne ja kooskõlas Ühingu eesmärkidega. Auliikmel on samad õigused, mis Ühingu toetajaliikmel. Auliikmeks esitatud isiku kandidatuuri esitab nõukogule juhatus ning auliikme nimetab nõukogu.

Kuidas saada liikmeks?

Liikmeks ja toetajaliikmeks astuda soovija täidab kodulehel vormi, vastuvõtmise otsustab nõukogu avalduse saamisele järgmisel koosolekul ning juhatus teatab sellest 30 päeva jooksul avalduse esitanule kirjalikult. Kui nõukogu ei ole nõus avaldajat liikmeks vastu võtma, otsustab avaldaja liikmeks vastuvõtmise järgmine üldkoosolek. Ühingu liikme õigused algavad ajast, mil liige on juhatuselt saanud teate tema ühingusse vastuvõtmisest ning on tasunud juhatuse poolt esitatud korras kalendriaasta liikmemaksu.

Liikmemaksu suurus on 15€. Palume tasuda 2024. aasta liikmemaks Eesti NATO Ühingu SEB Panga arveldusarvele EE811010220016888015 vastavalt väljastatud arvele. 

Üldkoosolek

Eesti NATO Ühingu kõrgeim organ on üldkogu, mis on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek kinnitab oma koosoleku päevakorra ja korralduse, moodustab valimistoimkonna ja teised üldkogu tööorganid ning kontrollib esindajate volitusi; kuulab ära juhatuse, nõukogu ja revisjonitoimkonna aruanded ja annab neile hinnangu; kinnitab ja muudab Ühingu põhikirja; määrab kindlaks nõukogu ja revisjonitoimkonna suuruse; valib kaheks aastaks nõukogu ja revisjonitoimkonna; langetab otsuseid teistes Ühingu tegevusega seotud küsimustes; kinnitab majandusaasta aruande.

EATA XXIII üldkoosolek leidis aset 18.04.2024 Komandandi majas.

Kohtumiseni Eesti NATO Ühingus!

Eesti NATO Ühingu kontaktandmed on:
Eesti NATO Ühing
Valge 13, III korrus, ruum 32, Tallinn 11415, Eesti
Tel +372 684 06 81
E-mail: info@eata.ee

Liikmeks astudes nõustun täitma Eesti NATO Ühingu põhikirja.