EROK js konverents

Eesti Reservohvitseride Kogu Juristide sektsioon koostöös Eesti NATO Ühinguga korraldab regulaarselt rahvusvahelisi juristidele suunatud riigikaitsealaseid konverentse, mille eesmärgiks on koondada riigikaitse ja rahvusvaheliste suhete alal töötavaid juriste, tõstes nende pädevust kaitse- ja välispoliitika alal. Konverentsi aitavad korraldada KVÜÕA[1] ja Kaitseliit.

Konverentsi loomise juures olnud nooremleitnant Mari-Liis Põder on seisukohal, et konverentsi korraldav juristide sektsioon koondab endas olulise osa Eesti sõjaõiguse ja riigikaitseõiguse eksperte ning on kindel, et juristidele võib loota aga nendega tuleb ka arvestada.[2]

Konverentsi fookuses on kohtumenetlussüsteem sõjaseisukorras ja kohtunike väljaõpe, teemad laiapõhjalises riigikaitses ning juristide roll selles, sõjateaduste areng Eestis, EROKi tegevus riigikaitsel jpm.

2015. aasta 29. mail viidi läbi rahvusvahelise sõjaõiguse konverents, mis käsitles kohtute pädevust sõjaseisukorras ning relvakonfliktiõigust. Konverentsil kõneleti muu hulgas laiapõhjalisest riigikaitsest, kohtumenetlusest sõjaseisukorras, sõjateaduste arengust Eestis ja kohtute otstarbekusest sõjalistes küsimustes.

2016. aastal toimus konverents 29.04 Riigikogu konverentsisaalis juba VII korda. Sedakorda keskendus konverents sõjakohtute ning sõjaaegse kohtupidamisega seotud küsimustele. Ettekannete teemad olid mitmekesised. Päeva esimesel poolel arutleti sõjaseisukorra kohtukorraldust, kus oma riigi kohtute ülesehitust vastavas valdkonnas tutvustavad Ungari ja Soome kolleegid. Konverentsi teine osa käsitles sõjavangide küsimust, mis on alati olnud ja mis alati jääb sõjaõiguses päevakajaliseks teemaks. Arutleti ka kuidas oleks parim viis kaasata sõjaväelistele õppustele riigikaitseõiguse ja sõjaõigusega seotud küsimused. Loe konverentsi kokkuvõtet SIIT

2017. aasta 4.-5. mail korraldas Eesti Reservohvitseride Kogu juristide sektsioon koostöös Eesti NATO Ühinguga Tallinnas rahvusvahelise konverentsi “Riigikaitseõigus ja rahvusvaheline sõjaõigus“.

2018. aasta 1. juunil korraldas Eesti Reservohvitseride Kogu juristide sektsioon koostöös Eesti NATO Ühinguga rahvusvahelise konverentsi “Riigikaitseõigus ja rahvusvaheline sõjaõigus“, kus kaitseväe juhataja kindral Riho Terras rõhutas, et meid ümbritsev julgeolekukeskkond on palju muutunud ning õigusvaldkonna ja sõjaõiguse tundmine on saanud osaks tänapäeva kaitseväe valmisolekust. Erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal on vajalik kohtusüsteemi teatava osa kiire, efektiivne ja kompetentne toimimine. See eesmärk on saavutatav üksnes siis, kui suudame rahuajal luua vajalikud seadused ja olemasolevate täiendused, ning kehtestada selliste olukordade eripärast tingitud kohtute toimimise efektiivsed alused.[3]

2019. aasta 31. oktoobril toimus Riigikogus Eesti Reservohvitseride Kogu juristide sektsiooni seminar „Kohtusüsteem kui riigi vastutus riigikaitsel“.

2020. aasta 1. oktoobril toimus Riigikogus Eesti Reservohvitseride Kogu juristide sektsiooni seminar „Unmanned Systems and the Legal Context of Their Use and New Trends“.

2021. aastal EROK juristide sektsiooni seminari eraldi ei toimunud.