Konverents “Eesti julgeolek: minu panus”

Eesti NATO Ühing korraldas koostöös Riigikogu riigikaitsekomisjoni jt partneritega konverentsi “Eesti julgeolek: minu panus” aastatel 2014, 2015 , 2016 ja 2017.

2014, 17.10. toimus Riigikogus konverents “Eesti julgeolek 2014: minu panus”. Arutleti sellistel teemadel nagu laiapindne riigikaitse, erineva keeletaustaga kodanike arvamus ja osalus riigikaitses, tugeva ühiskonna kujundamise viisid ning kodanike otsene panus riigikaitsesse. Ürituse viis Ühing läbi koostöös Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse, korp! Amicitia ning korp! Vironiaga.

2015, 15.10. toimus Riigikogu konverentsisaalis. Eesmärgiks oli arutleda Eesti riikliku julgeoleku hetkeolukorra üle ja vaadelda julgeoleku tagamiseks erinevates valdkondades rakendatavaid strateegiaid ja meetmeid. Konverentsi korraldasid Eesti NATO Ühing, Kaitseliit, SA Unitas, korporatsioon Vironia, korporatsioon Amicitia, Sinu Riigi Kaitse, Kodanikukaitse MTÜ ja Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus koostöös Riigikogu Riigikaitsekomisjoni, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kaitseministeeriumiga. Üritus oli suunatud eeskätt kodanikuühiskonna organisatsioonidele, sh akadeemilistele organisatsioonidele, mittetulundusühingutele ja teistele kolmanda sektori asutustele, kes puutuvad oma tegevuses otseselt või kaudselt kokku julgeolekuküsimustega. Konverentsil püüti leida vastuseid küsimustele kodanike kaasamise võimaluste ja iga ühiskonna liikme panuse kohta riikliku julgeoleku tagamisse. Julgeolekule kui mõistele läheneti erinevatest vaatevinklitest ning valdkonda käsitleti võimalikult laialt.

2016, 06.10. toimus Riigikogus konverents “Eesti julgeolek 2016: minu panus”. Antud konverentsi näol oli tegemist juba mitmendat aastat aset leidva erinevate organisatsioonide koostöös toimuva ühiskonverentsiga, mille eesmärgiks arutleda Eesti riikliku julgeoleku hetkeolukorra üle ja vaadelda julgeoleku tagamiseks erinevates valdkondades rakendatavaid strateegiaid ja meetmeid. Konverentsil osales ligi 120 inimest erinevatest valdkondadest. Konverents oli jagatud kolme teemagruppi: mis mõjutavad Eesti julgeolekut aastal 2016, elanikkonnakaitse väljakutsed Eesti Vabariigis, laiapõhjaline riigikaitse: kogukonna panustamise võimalused. Esinejateks olid Jüri Luik, Merle Maigre, Riho Terras, Meelis Kiili, Johannes Kert, Margo Klaos, Hannes Kont, Rasmus Kagge jt. Konverentsi kanti üle nii eesti kui vene keeles Riigikogu kodulehel, Postimees onlines ning ERR-i veebiportaalis. Konverentsi on nii eesti kui vene keeles võimalik järele vaadata Riigikogu youtube kanalil.

2017, 06.10. toimus Riigikogus konverents “Eesti julgeolek 2017: minu panus”, mis käsitles Eesti julgeolekut mõjutavaid väliseid tegureid ja riikliku julgeoleku hetkeolukorda, vaatles julgeoleku strateegilisi suundi ja praktilisi meetmeid. Samuti hõlmas omavalitsuste ja vabaühenduste rolli elanikkonna kaitses. Konverents pööras erilist tähelepanu elanikkonna kaitsele. Riigikantselei juures tegutseva rakkerühma eestvedamisel on Eestis loomisel elanikkonnakaitse kontseptsioon, mis annab suuna valdkonna edasisele arengule. Elanikkonnakaitse eesmärgiks on tõsta elanike teadlikkust, oskusi ja valmisolekut võimalikeks kriisiolukordadeks ning tagada erinevate asutuste koostöös elanike kaitse. Konverentsi kanti üle Riigikogu kodulehel, Postimehe arvamusportaalis ja venekeelses Postimehes. Konverentsi on võimalik järele vaadata Eesti NATO Ühingu youtubes eesti keeles.