EATA

Mis on EATA?

Eesti NATO Ühing ehk lühidalt EATA loodi 2. veebruaril 2001, kui lepiti kokku, et tegemist on Eesti NATO-ga liitumist toetava vabatahtliku organisatsiooniga, millega said liituda kõiki neid eesmärke toetavad inimesed. 

Täna on EATA missiooniks suurendada ühiskondlikku toetust Eesti NATO liikmelisusele; tõsta Eesti avalikkuse teadlikkust kollektiivkaitse toimemehhanismidest ning NATO, EL ja Eesti julgeolekupoliitikast; edendada rahvusvahelist koostööd kaitse- ja julgeolekupoliitika vallas; tutvustada Eesti seisukohti ja huvisid kaitse- ja julgeolekuküsimustes nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil; toetada integratsiooni ja üksteisemõistmist Eesti ühiskonnas ning edendada rahvusvahelist stabiilsust ja julgeolekut. jagada NATO ja EL liikmesriikide ning partnerriikide hulgas Eesti riikluse arendamise ning reformide elluviimise kogemust ning tutvustada NATOt ja kollektiivkaitset; kaasata noori julgeolekuvaldkonna aruteludesse ning tagada kvaliteetne teemakajastus koolides.

Kuidas me seda kõike teeme?

Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldab EATA regulaarselt erinevaid üritusi (vt lähemalt Tegevused) nagu näiteks konverentsid, filmiõhtud, seminarid, ümarlauad jm üritused nii Eestis kui ka välismaal, ennekõike teistes Balti riikides. Hõlmame oma üritustel alati väga rahvusvahelist seltskonda. Lisaks anname välja erinevaid trükiseid (vt Publikatsioonid) ning oleme esindatud YoutubesFacebookisTwitteris ja Instagramis.

Ühingu tegevus on kooskõlas Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetega. Ühingu igapäevast tööd korraldavad juhatus ja tegevbüroo, mille tegevus allub liikmete poolt endi hulgast valitud nõukogule. Revisjonikomisjon teostab kontrolli finantsaruannete üle.

Eesti NATO Ühing jägib vabatahtliku tegevuse hea tava.